Läs mer om hur vi arbetar med radonbesiktning!

Eller kontakta oss via telefon om du har frågor gällande radonbesiktningar.

Vår arbetsmetodik vid en radonbesiktning

För att kunna minska radonhalten är det viktigt att genomföra en grundlig radonbesiktning. En sådan klarlägger vad som orsakat den aktuella radonhalten. Först då vet man vilka radonsanerande åtgärder som är effektiva mot radongasen.  Man undviker också installationer som riskerar att förvärra eller kanske till och med orsaka ett radonproblem.

* Radonmätning

* Radonhalten konstateras över gränsvärdet.

* Radonbesiktning fastställer vilken eller vilka radonkällorna är

* Utvärdera husets konstruktion, sprickor i grunden, ventilation, etcetera

* Förslag på åtgärder

* Genomförande av åtgärder - radonsanering

* Följa upp effekten genom radonmätning

* Komplettera åtgärderna om det visar sig behövas

* Avslutande långtidsmätning som bekräftar effekten av radonsaneringen

Kontakta oss vid behov av radonbesiktning! Vi hjälper dig på en gång!

Fallstudie - radonsanering i verkligheten

Kund: Tillverkningsföretag inom livsmedelsindustrin

Problem: Stora lokaler med många småutrymmen gjorde det svårt att isolera radonläckaget

Åtgärd: Undertryck i ytterväggarna löste problemet

 

Radonhalten i verkstadsdelen var förhöjd och måste åtgärdas för att verksamheten skulle kunna fortsätta. Långa katakomber med rördragningar och teknisk utrustning, samt stora lagerlokaler gjorde att vi först karterade lokalerna med spårfilm. En förutsättning för en effektiv radonbesiktning. Karteringen pekade på att problemet låg inne i en  verkstadsdel. Vi påbörjade radonbesiktningen där i syfte att spåra läckorna. Ingenting hittades inledningsvis, till slut återstod bara en möjlighet - ytterväggarna, som var byggda i dubbla tegelvarv.

Redan vid första mätningen, i ett litet hål i ytterväggen gjorde radonmätaren stora utslag och skyhöga värden mättes upp. Ni hade vi hittat orsaken. Lösning blev att skapa undertryck i vägggarna. Enligt vår praxis följde vi sedan upp med en långtidsmätning som visade att radonhalterna nu låg under gränsvärdet för radongaser.

 

Ring oss redan idag, för att prata med en expert!